4 klassiske økonomibøker

Når vi tar for oss klassiske økonomibøker, kommer vi ikke utenom Adam Smith’s bok ”The Wealth of Nations”. Andre klassiske bøker i genren er ”Das Kapital” av Karl Marx. Det tredje opplagte valget er John Maynard Keyes’ ”The General Theory of Employment, Interest, and Money”. Vi starter med en litt mer moderne bok som allikevel er blitt en klassisk innføring i økonomi for mange studenter i Norge, ”Bedriftens Økonomi” av Kjell Gunnar Hoff.

”Bedriftens økonomi”

Boken er en generell innføring i bedriftsøkonomisk analyse og tenkning. Den gir like fullt en grundig gjennomgang av de viktigste prinsippene innen økonomifaget. Målgruppen er først og fremst studenter som ikke har økonomi som spesialstudium, ingeniørstudenter, høyskole- og universitetsstudenter med økonomi som del av pensum. Formålet med boka er å gi studentene en solid bakgrunn for økonomisk forståelse og teori. ”Bedriftens økonomi” er av et utall økonomiske bøker den mest leste boka i Norge innenfor sin nisje. Mange case og en praktisk tilnærming gir leseren den innføringen som er nødvendig på dette nivået.

Temaer som tas opp er finansregnskap, ressursbruk, verdiskaping, hvordan kalkulasjon og pris beregnes, lønnsomhetsanalyser, styring, kontroll og planlegging.

Adam Smith

”The Wealth of Nations” ble utgitt i 1776 og inspirerte flere av de store forfatterne av senere økonomibøker. Som Karl Marx og David Ricardo. Adam Smith var en skotsk filosof som ble mest berømt for sin sosialøkonomiske tenkning. Bakgrunnen for hans syn på samfunn og økonomi var sterkt preget av moralfilosofene David Hume og Hutcheson.

I ”The Wealth of Nations” tar Smith for seg hvordan ulike samfunn virker. På hvilken måte kan et land best utnytte sine ressurser for å øke velstanden? Han argumenterer for en fri markedsøkonomi. Grunnlaget er vekten på arbeidsdeling og spesialisering og hvordan kapital burde bygges opp. I følge hans teori burde arbeidet deles opp i 18 forskjellige operasjoner. Hver arbeider skulle så spesialisere seg innenfor ett av disse områdene. Han raljerte med den økonomiske tankegangen som dominerte på hans tid, merkantilismen. Det viktigste innenfor denne økonomiske filosofien var fokus på staten som regulerte handel og gullbeholdning. Smith mente på sin side at det var markedskreftene som skulle råde. Staten skulle blande seg minst mulig inn. Dette blir kalt for markedsliberalisme.

Das Kapital

Av økonomibøker som har skapt største debatt og har hatt enorm innflytelse over hele verden, er Karl Marx’ ”Das Kapital”. Hans økonomiske teorier om arbeid og kapital dannet bakgrunnen for mye av den økonomiske tankegangen i det tjuende århundre. Hans økonomibøker og teorier har innflytelse den dag i dag. Hans teorier er blitt en egen retning innen økonomisk filosofi og blir da også kalt ”marxisme” etter sin opphavsmann.

”Das Kapital” kom ut i 1887 og består av tre deler. Verket er en sterk kritikk av kapitalismen og borgerskapet. Marx selv døde før han fikk utgitt hele verket. Vennen Friedrich Engels fullførte den andre og tredje boka.

Klassekamp var for Marx det sentrale temaet. Han var sterkt kritisk til borgerskapets syn på produksjonsmidler, kapital og eierskap. Det ble etter hans syn skapt et uverdig forhold mellom ”le bourgeouisie” og ”la proletariat”. Arbeiderne ble utnyttet til fordel for dem som satt med makten.

Andre økonomibøker

John Maynard Keyes’ ”The General Theory of Employment, Interest and Money”. Boka ble utgitt i 1936. Keyes regnes som makroøkonomiens far. Han mente at hvis etterspørselen ble for lav uten å kunne oppnå tilstrekkelig kapasitet og sysselsetting, ville det føre til ubalanse. Dette igjen ville føre til arbeidsledighet og lav produksjon. Etter hans mening burde staten være mer aktiv. Hans råd var å senke renten og stimulere til investeringer i tillegg til å innføre skattelettelser og økte offentlige utgifter.